MAM BGR 0010MAM BGR 0003MAM BGR 0004MAM BGR 0008MAM BGR 0009MAM BGR 0012MAM BGR 016